WYSIWYG Web Builder
Links naar informatie op het gebied van informatievoorziening en erfgoed:
archief2020.nl
archiefbrain.nl
archiefinspectie.nl
archieven.nl
breednetwerk.nl
autoriteitpersoonsgegevens.nl
data.overheid.nl
den.nl
digitaleoverheid.nl
eburg.nl
geheugenvannederland.nl
vng.nl ( dienstverlening en informatiebeleid )
vng.nl ( archieven en musea )
vng.nl ( archieven en musea / visie externe partijen )
gahetna.nl
ictu.nl
kinggemeenten.nl
nationaalarchief.nl
ncdd.nl
noraonline.nl
open-overheid.nl
verenigingsod.nl
Overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archief-bescheiden, ongeacht hun vorm ( papier en digitaal ), in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, als                    voorwaarde voor het waarborgen van openbaarheid.
Op basis van selectielijsten bepalen overheden welke archieven zij     bewaren en vernietigen, met inachtneming van maatschappelijke, cultuurhistorische of politieke belangen.

Bij selectie van archieven dient dus de nodige zorgvuldigheid in acht
te worden genomen, gelet op:
🔲 de taak van het desbetreffend overheidsorgaan.
🔲 de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen.
🔲 de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het
   cultureel erfgoed.
🔲 het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens
   voor overheidsorganen, voor recht- en bewijszoekenden en voor      
   historisch onderzoek.

Overheidsarchieven worden gebruikt voor bedrijfsvoering, voor het           afleggen van verantwoording aan de samenleving en dienen voor          iedereen toegankelijk te zijn.
Een goed geordend en toegankelijk archief ( papier en digitaal ) is
dus van essentieel belang voor overheidsorganisaties.
U kiest Docu-aid4you voor:

🔲 wegwerken van achterstanden in dossiervorming en -ordening.
🔲 tijdelijke vervanging van personeel.
🔲 herstructurering van archieven.
🔲 afsluiten van archieven bij reorganisaties of gemeentelijke
   herindelingen.             
🔲 sanering van semi-statische archieven.
🔲 selectie ( te bewaren of te vernietigen ) en inventarisatie
   van archieven in verband met overbrenging naar
   ( gemeentelijke of regionale ) archiefbewaarplaats of
   regionaal historisch centrum.

Kortom, voor werkzaamheden inzake ( algemene, bijzondere, project-, bestuurs- ) archieven en/of specifieke bestanden, zoals bouw- en milieuvergunningen, kunt u gebruik maken van dienstverlening door Docu-aid4you.                                          Een hybride werkomgeving is hem niet vreemd.

Docu-aid4you is gevestigd op:
Hogestede 139, 4701 JE Roosendaal
Tel. 06 43758342
E-mail info@docu-aid4you.nl

KvKnr. 20146933   
Welkom bij Docu-aid4you!
Docu-aid4you is als 1-mansarchiefbureau werkzaam sinds januari 2009.
Opgericht door Roeland de Barbanson, na een ambtelijke loopbaan van ruim 29 jaar
en daarna nog bijna 9 jaar werkzaam geweest bij DOXsupport,
landelijk opererend bedrijf voor documentaire informatievoorziening.

Ruimschoots ervaring ( > 45 jaar ) op het terrein van documentaire informatievoorziening,
opgedaan bij meer dan 25 gemeenten, 1 gemeentelijke archiefdienst, 1 politieregio,
1 ministerie, 1 regionale milieudienst.